IN DE LOOP VAN 2022 WORDT DEZE WEBSITE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE De getoonde informatie is mogelijk niet meer actueel, neem altijd contact op met de accountmanager

Marktconsultatie levert veel input op

Ondernemers in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) willen graag betrokken blijven bij de programmering van de bedrijventerreinen in de regio. Dat bleek tijdens een levendige marktconsultatie op 25 mei in het hoofdkantoor van VDL-groep in Eindhoven. Zo’n 75 betrokkenen bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen gingen op een interactieve manier met elkaar in gesprek.

Tijdens de marktconsultatie konden de deelnemers hun mening geven over allerlei aspecten van de programmering. Dat varieerde van aangeven welke terreinen volgens de marktpartijen het meest aantrekkelijk zijn tot input geven of de locaties die nu gekozen zijn voor grote logistieke bedrijven, voldoende, te veel en geschikte locaties zijn. Ook mochten de deelnemers hun visie geven op ‘specials’, bedrijventerreinen die alleen ingezet worden voor een specifiek bedrijf zoals ASML of een cluster van bedrijvigheid, zoals de Automotive campus en de High Tech Campus. De aanwezige ondernemers reageerden uitgebreid en gaven adviezen. Zo was er een sterk pleidooi voor meer duurzaamheid bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Volgens een aantal ondernemers moet de regio vooral sturen op hoogwaardige en kennisintensieve bedrijven. Een andere suggestie was om niet alleen rekening te houden met grootschalige bedrijven, maar ook met het MKB: de regio herbergt van oudsher veel kleinere maakbedrijven en veel innovaties komen uit die hoek. Er werd daarnaast aandacht gevraagd voor de bestaande bedrijventerreinen en bedrijven, herstructurering en flexibiliteit op deze terreinen blijft van belang, zodat de bestaande terreinen beter benut worden en toekomstbestendig blijven. Bereikbaarheid werd vaak aangestipt als cruciale factor.

 

Wethouder Hoekman van Geldrop-Mierlo, die de programmeringsdiscussie bedrijventerreinen namens de betrokken gemeenten coördineert, concludeerde in haar afsluiting dat het een inspirerende en productieve marktconsultatie was. ‘We gaan de marktpartijen zeker opnieuw bij de programmering betrekken, naast uiteraard de betrokken gemeenteraden’, zo beloofde ze.

 

 

Raad Waalre komt met inventieve oplossingen

Op dinsdag 12 april vond de Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Waalre plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd de programmering van bedrijventerreinen oriënterend besproken. Daarbij werden meerdere ideeën door de aanwezigen ingebracht.

‘We moeten ondernemers aanbieden dat zij meerdere bedrijfsvestigingen op één locatie kunnen brengen’ en ‘willen we bij nieuwe bedrijventerreinen niet direct naar energieneutraliteit streven?’. Dat waren twee van de (meerdere) ideeën die ingebracht werden tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Waalre op dinsdag 12 april. Tijdens deze bijeenkomst werd de programmering van bedrijventerreinen oriënterend besproken. Na een algemene presentatie door burgemeester Brenninkmeijer ontspon zich een discussie aan de hand van stellingen. Wethouder Wijman van Veldhoven bracht daarbij het geluid van een buurgemeente in. De raadsleden konden aan de hand van rode en groene post it’s aangeven of ze met die stellingen eens of oneens waren. Voor Waalre is nauwe samenwerking met de andere gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven belangrijk. Voor een aantal raadsleden is daarbij nog wel de vraag hoe met de financiële consequenties van de programmering van bedrijventerreinen moet worden omgegaan. 

Het verslag van de Raadsinformatiebijeenkomst staat op http://waalre.notubiz.nl/vergadering/233009/Raadsinformatieavond%2012-04-2016.